My Prayer

My Prayer, 2015 Nadia Martinez

My Prayer, detail 2015 © Nadia Martinez